ஞாயிறு தோழன்

எரேமியா 23:1-6; எபேசியர் 2:13-18; மாற்கு 6:30-34

திருப்பலி முன்னுரை

அன்பையும், பண்பையும், பரிவையும் கொண்டு வாழ ஆற்றல் தரும் தெய்வீகத் திருப்பலிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். பொதுக்காலத்தின் 16-ஆம் ஞாயிறு திருவழிபாட்டு Read More

ஆமோஸ் 7:12-15; எபேசியர் 1:3-14; மாற்கு 6:7-13

திருப்பலி முன்னுரை

பொதுக்காலத்தின் 15-ஆம் ஞாயிறு திருவழிபாட்டிற்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். உலக மக்களோடு இணைந்து, உலக இளைஞர் திறன் தினத்தைக் கொண்டாடுகின்றோம். ‘உலக இளைஞர் Read More

எசேக்கியேல் 2:2-5; 2கொரிந்தியர் 12:7-10; மாற்கு 6:1-6

திருப்பலி முன்னுரை

இன்றைய ஞாயிறு வழிபாடு, விமர்சனத்தை எப்படிக் கையாள்வது என்பது பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. ‘எந்த ஒரு தலைவரும் விமர்சனங்களை எதிர்கொள்ளும்போது அதீத உணர்ச்சி Read More

சாஞா 1:13-15;2,23-24a; 2கொரி 8:7-15; மாற்கு 5:2-43

திருப்பலி முன்னுரை

‘எல்லாம் முடிந்துவிட்டது, இனிமேல் நம்மால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது’ என்று நாம் எண்ணும் எண்ணங்கள் எதிர்மறை எண்ணங்கள் ஆகும். நம்முடைய பார்வையில் ‘எல்லாம் முடிந்துவிட்டது’ Read More

யோபு 38: 1,8-11; 2கொரிந்தியர் 5: 14-17; மாற்கு 4: 35-41

திருப்பலி முன்னுரை

அன்பும், அக்கறையும் உள்ள இறைவன் நம்மை அக்கரைக்கு அழைத்துச் செல்கின்றார். நம்மைப் படைத்த இறைவன், நம்மைப் பெயர் சொல்லி அழைத்த ஆண்டவர் நம்பிக்கைக்கு Read More

எசேக்கியேல் 17:22-24; 2கொரிந்தியர் 5:6-10; மாற்கு 4: 26-34

திருப்பலி முன்னுரை

கடவுளின் பார்வையில் எதுவும் சிறியதல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் செய்யும் அனைத்தையும் அன்புடன் செய்யுங்கள். பொதுக்காலத்தின் 11-ஆம் வார திருவழிப்பாட்டினைச் சிறப்பிக்கின்றோம். உவமை என்பது Read More

தொநூ 3:9-15; 2கொரி 4:13-5:1; மாற்கு 3:20-35

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் பொதுக்காலத்தின் பத்தாம் ஞாயிறு திரு வழிபாட்டினைச் சிறப்பிக்கின்றோம். இன்றைய நற்செய்தியிலே நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து, தூய ஆவியைப் Read More

விப 24:3-8; எபி 9:11-15; மாற்கு 14:12-16, 22-26

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருவுடல், திரு இரத்தப் பெருவிழாவினைக் கொண்டாடி மகிழ்கின்றோம். இறுதி இரவு உணவின் போது Read More

இச 4:32-34,39-40, உரோ 8: 14-17, மத் 28: 16-20

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் மூவொரு கடவுளின் பெருவிழாவினைக் கொண்டாடி மகிழ்கிறோம். ‘கிறிஸ்து தந்தை கடவுளால் உண்டாக்கப்பட்டவர்; எனவே அவர் தந்தை கடவுளுக்கு இணையானவர் அல்லர்; மேலும், அவர் Read More