வத்திக்கான்

3.பெருந்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு சத்துணவு கொடுங்கள்

nfhÉ£-19 bgUªbjh‰whš ghâ¡f¥g£nlh® k‰W«, njitÆš ïU¥nghUl‹ njhHikíz®it btË¥gL¤J« brašfËš Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo) mt®fŸ, f¤njhÈ¡fU¡F miH¥òÉL¤JŸsh®.

m¡nlhg® 16, flªj rÅ¡»Hika‹W Read More

2.செர்பியா மற்றும், வத்திக்கான்: 1878-1914 அருங்காட்சியகம்

1920« M©oš, br®ãa®fŸ, FnuhntÎa®fŸ, RnyhntÅa®fŸ M»a ïd§fis¡ bfh©l KoaunrhL âU¥Õl« cUth¡»a öjuf cwîfË‹ üwh« M©il áw¥ã¡F« Éjkhf, âU¥Õl¤â‰F¥ gÂah‰W« Read More

இயற்கையை நாம் பாதுகாத்தால், அது நம் அனைவரையும் பாதுகாக்கும் -திருத்தந்தை

நம் பொதுவான இல்லமாகிய இப்பூமிக்கோளத்தைப் பாதுகாத்தல், மனித உரிமைகளை மதித்தல் உள்ளிட்ட மக்களின் நல்வாழ்வுக்காக ஐரோப்பிய ஒன்றிய அவை மேற்கொள்ளும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும், ஐரோப்பாவை மட்டுமல்லாமல், Read More

1.இறைவேண்டல், வாழ்வுக்கு ஆக்சிஜன் போன்றது

2023« M©L m¡nlhgÇš t¤â¡fhÅš eilbgwÉU¡F« 16tJ cyf Ma®fŸ khk‹w¤ jahÇ¥ò¡fË‹ KjšÃiy¥ gÂfŸ, cyf msÉš jy¤âUmitfËš Jt§»ÆU¡F«ntis, ï¥gÂfŸ áw¥ghŒ eilbgw Read More

கர்தினால் எஸ்டீவெஸ் அவர்களின் மறைவுக்கு திருத்தந்தை இரங்கல்

திருவழிபாட்டு பேராயத்தின் முன்னாள் தலைவராகப் பணியாற்றிய கர்தினால் ஜார்ஜ் மெடினா எஸ்டீவெஸ் அவர்கள், சிலே நாட்டில், அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி ஞாயிறன்று, தன் 94வது வயதில் Read More

பிரான்ஸில் பாலியல் வழி துன்புற்றோருக்காக திருத்தந்தை வேதனை

பிரான்ஸ் நாட்டில் கடந்த 70 ஆண்டுகளாக பல அருள்பணியாளர்கள் மற்றும் துறவியரால் பாலியல் வழியில் துன்பங்களுக்கு உள்ளானவர்களின் மனக்காயங்களை எண்ணி திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் மிகவும் வேதனை Read More

மெக்சிகோ 200வது விடுதலை நாளுக்கு திருத்தந்தை வாழ்த்துச் செய்தி

மெக்சிகோ நாடு விடுதலையடைந்ததன் 200 ஆம் ஆண்டு நிறைவடையும் வேளையில், அந்நாட்டில் வாழ்வோர், தங்கள் பாரம்பரிய வேர்களை ஆழப்படுத்துவதோடு, நிகழ்காலத்தையும், வருங்காலத்தையும், மகிழ்வோடும், நம்பிக்கையோடும் கட்டியெழுப்பவும் வேண்டும் Read More

உக்ரைன் கத்தோலிக்க பல்கலைக்கழகத்தில் கர்தினால் செர்னி

பெருந்தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இன்றைய உலகில், முன்னேற்றத்தைப் பற்றிப் பேசுவது, எட்டாத கற்பனைபோல் தோன்றலாம் என்று குடிபெயர்ந்தோர் மற்றும் புலம்பெயர்ந்தோர் பணிக்கென உருவாக்கப்பட்டுள்ள திருப்பீடத்துறையின் பொறுப்பாளரான கர்தினால் மைக்கில் Read More

‘காலநிலைக்கான இளையோர்’ அமைப்பினருக்கு திருத்தந்தை செய்தி

மனித சமுதாயத்தின் மீதும், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பின் மீதும் இளையோர் கொண்டிருக்கும் அக்கறைக்காகவும், வருங்காலத்தில் நல்லவை செய்வதற்கு அவர்கள் கொண்டுள்ள கனவுகள் மற்றும் திட்டங்களுக்காகவும் நன்றிசொல்ல விழைவதாக, திருத்தந்தை Read More