ஜூலை 24-07-2022 - பொதுக்காலம் 17

முதல் வாசகம் தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 20-32

அந்நாள்களில் ஆண்டவர் ஆபிரகாமை நோக்கி, ``சோதோம் கொமோராவுக்கு எதிராகப் பெரும் கண்டனக் குரல் எழும்பியுள்ளது. அவற்றின் பாவம் மிகவும் கொடியது. Read More

பொதுக்காலம் 15 ஆம் வாரம் சனி

முதல் வாசகம் இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 1-11 ஆண்டவர் எரேமியாவுக்கு அருளிய வாக்கு: ஆண்டவரின் இல்ல வாயிலில் நின்று நீ அறிவிக்கவேண்டிய வாக்கு இதுவே: ஆண்டவரை வழிபட Read More

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 17 ஆம் ஞாயிறு தொநூ 18:20-32, கொலோ 2:12-14, லூக் 11:1-13

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் பொதுக்காலத்தின் 17 ஆவது ஞாயிறு வழிபாட்டினை சிறப்பிக்கின்றோம். இன்றைய நற்செய்தியில், ஆண்டவர் இயேசுவின் சீடர்கள், தங்களுக்கு செபிக்க கற்றுத்தருமாறு அவரிடம் கேட்கின்றனர். ‘செபம்’ Read More

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 18 ஆம் ஞாயிறு சஉ 1:2, 2:21-23, கொலோ 3:1-5, 9-11, லூக் 12:13-21

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் பொதுக்காலத்தின் 18 ஆவது ஞாயிறு வழிபாட்டினை சிறப்பிக்கின்றோம். இன்றைய நற்செய்தியில் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து, ‘‘மிகுதியான உடைமைகளை கொண்டிருப்பதால் ஒருவருக்கு வாழ்வு Read More

photography

பாஸ்கா காலம் 5ஆம் ஞாயிறு-திருப்பலி முன்னுரை - 02.05.2021

பாஸ்கா காலம் 5ஆம் ஞாயிறு (திப 9:26-31, 1 யோவா 3:18-24, யோவா 15:1-8)

திருப்பலி முன்னுரை: கிறிஸ்து இயேசுவில் பேரன்புக்குரியவர்களே, இணக்கம் இல்லாத எல்லாமே சுணக்கம்தான் (தளர்ச்சி) என்பது பல Read More

சஉ 1:2, 2:21-23, கொலோ 3:1-5, 9-11, லூக் 12:13-21

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் பொதுக்காலத்தின் 18 ஆவது ஞாயிறு வழிபாட்டினை சிறப்பிக்கின்றோம். இன்றைய நற்செய்தியில் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து, ‘‘மிகுதியான உடைமைகளை கொண்டிருப்பதால் ஒருவருக்கு வாழ்வு Read More

பொதுக்காலம் 15 ஆம் வாரம் வியாழன்

முதல் வாசகம்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 26: 7-9,12,16-19

நீதிமான்களின் நெறிகள் நேரியவை; நீர் நேர்மையாளரின் வழியைச் செம்மையாக்குகின்றீர். ஆண்டவரே, உமது நீதியின் நெறியில் நடந்து, உமக்காகக் காத்திருக்கிறோம், Read More

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 15 ஆம் ஞாயிறு இச 30:10-14, கொலோ 1:15-20, லூக் 10:25-37

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் பொதுக்காலத்தின் 15 ஆம் ஞாயிறு வழிபாட்டை சிறப்பிக்கின்றோம். எனக்கு அடுத்திருப்பவர் யார்? என்று திருச்சட்ட அறிஞர்கள் ஆண்டவர் இயேசுவிடம் எழுப்பிய வினாவிற்கு, ஆண்டவர் Read More

இந்தியாவின் திருத்தூதர் பெருவிழா எசா 52:7-10, (அ) திப 10:24-35 எபே 2:19-22, யோவா 20:24-29

திருப்பலி முன்னுரை

இந்தியாவின் திருத்தூதரான திருத்தூதர் தோமாவின் பெருவிழாவை இன்று இந்திய கத்தோலிக்கத் திரு அவை அக்களிப்புடன் கொண்டாடி மகிழ்கிறது. 1950 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, கிமு 52-ல், இந்தியாவில், Read More