வழிபாட்டுக் குறிப்புகள்

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 15 ஆம் ஞாயிறு இச 30:10-14, கொலோ 1:15-20, லூக் 10:25-37

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் பொதுக்காலத்தின் 15 ஆம் ஞாயிறு வழிபாட்டை சிறப்பிக்கின்றோம். எனக்கு அடுத்திருப்பவர் யார்? என்று திருச்சட்ட அறிஞர்கள் ஆண்டவர் இயேசுவிடம் எழுப்பிய வினாவிற்கு, ஆண்டவர் Read More

இந்தியாவின் திருத்தூதர் பெருவிழா எசா 52:7-10, (அ) திப 10:24-35 எபே 2:19-22, யோவா 20:24-29

திருப்பலி முன்னுரை

இந்தியாவின் திருத்தூதரான திருத்தூதர் தோமாவின் பெருவிழாவை இன்று இந்திய கத்தோலிக்கத் திரு அவை அக்களிப்புடன் கொண்டாடி மகிழ்கிறது. 1950 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, கிமு 52-ல், இந்தியாவில், Read More

பொதுக்காலம் 13 ஆம் ஞாயிறு 1 அர 19: 16, 19-21, கலா 5: 13-18, லூக் 9: 51-62

திருப்பலி முன்னுரை

ஆண்டவரின் அழைப்பில் உயர்ந்தது - தாழ்ந்தது என்று எதுவும் இல்லை. ஆண்டவரின் அழைப்பில் இது சிறப்பு வாய்ந்தது - இது சிறப்பில் குறைந்தது என்று எதுவும் Read More

கிறிஸ்துவின் திருவுடல், திருஇரத்தப் பெருவிழா தொநூ 14:18-20, 1 கொரி11:23-26, லூக் 9:11-17

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் ஆண்டவர் இயேசுவின் திருவுடல் திருஇரத்தப் பெருவிழாவினை கொண்டாடுகிறோம். நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மொழிந்த வார்த்தைகளில் அன்று தொடங்கி இன்றும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகி Read More

photography

பாஸ்கா காலம் 5ஆம் ஞாயிறு-திருப்பலி முன்னுரை - 02.05.2021

பாஸ்கா காலம் 5ஆம் ஞாயிறு (திப 9:26-31, 1 யோவா 3:18-24, யோவா 15:1-8)

திருப்பலி முன்னுரை: கிறிஸ்து இயேசுவில் பேரன்புக்குரியவர்களே, இணக்கம் இல்லாத எல்லாமே சுணக்கம்தான் (தளர்ச்சி) என்பது பல Read More

photography

தூய ஆவியார் பெருவிழா தி.ப 2:1-11, உரோ 8: 8-17, யோவா 14: 15-16, 23-26

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் பெந்தக்கோஸ்தே அல்லது தூய ஆவியார் பெருவிழாவைக் கொண்டாடுகிறோம். நான், என் தந்தையிடம் சென்றதும் உங்களுக்கு ஒரு துணையாளரை கொடுப்பேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் Read More

photography

ஆண்டவரின் விண்ணேற்றம் திப 1:1-11, எபி 9:24-28, 10:19-23, லூக் 24:46-53

திருப்பலி முன்னுரை

நாம் இன்று, நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் விண்ணேற்றப் பெருவிழாவினை கொண்டாடி மகிழ்கின்றோம். தான் இறந்த பிறகு, சிதறிப்போன சீடர்களை, தனது உயிர்ப்பிற்குப்பிறகு ஒன்று சேர்க்கிறார். Read More

கர்நாடக அரசின் மதமாற்ற தடைச்சட்டம்

கர்நாடக அரசின் பின்தங்கிய வகுப்பினர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறையானது, கர்நாடக மாநிலத்தில் பணிபுரியும் கிறிஸ்தவ மறைப்பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் வழிபாட்டு தலங்களை குறித்த கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என Read More

photography

வாருங்கள் வளனாரிடம்

வாருங்கள் வளனாரிடம்

அருள்தந்தை. மா. ஜெயராஜ் CR

ரொசரியன் சபைதலைமையகம், பெங்களுரூ

மீட்பரின் பொறுப்பாளர், உழைப்பாளர்களின் பாதுகாவலர், மகிழ்வான மரணத்தின் இனிய காவலர், திருக்குடும்பதத்தின் பாதுகாவலர், Read More