வழிபாட்டுக் குறிப்புகள்

photography

வாருங்கள் வளனாரிடம்

வாருங்கள் வளனாரிடம்

அருள்தந்தை. மா. ஜெயராஜ் CR

ரொசரியன் சபைதலைமையகம், பெங்களுரூ

மீட்பரின் பொறுப்பாளர், உழைப்பாளர்களின் பாதுகாவலர், மகிழ்வான மரணத்தின் இனிய காவலர், திருக்குடும்பதத்தின் பாதுகாவலர், Read More

photography

பொதுக்காலம் 23ஆம் ஞாயிறு-திருப்பலி முன்னுரை

அருள்பணி. P. ஜான் பால்

பொதுக்காலம் 23ஆம் ஞாயிறு

(எசா 35:4-7, யாக் 2:1-5, மாற் 7:31-37)

திருப்பலி முன்னுரை

“தம் விரல்களை அவர் காதுகளில் Read More

photography

பாஸ்கா காலம் - 6ஆம் ஞாயிறு திருப்பலி முன்னுரை - 09.05.2021

பாஸ்கா காலம் - 6ஆம் ஞாயிறு  திருப்பலி முன்னுரை 

(திப 10:25-26, 34-35,44-48, 1 யோவா 4:7-10, யோவா 15:9-17) “உங்கள் நண்பர் யாரெனச் சொல்லுங்கள், நீங்கள் யாரென நான் உங்களுக்குச் Read More

  பொதுக்காலம் 26 ஆம் ஞாயிறு (எண் 11:25-29. யாக் 5:1-6, மாற் 9:38-43,45,47-48)

                                        Read More

photography

பாஸ்கா காலம் 5ஆம் ஞாயிறு-திருப்பலி முன்னுரை - 02.05.2021

பாஸ்கா காலம் 5ஆம் ஞாயிறு (திப 9:26-31, 1 யோவா 3:18-24, யோவா 15:1-8)

திருப்பலி முன்னுரை: கிறிஸ்து இயேசுவில் பேரன்புக்குரியவர்களே, இணக்கம் இல்லாத எல்லாமே சுணக்கம்தான் (தளர்ச்சி) என்பது பல Read More

பாஸ்கா காலம் 4ஆம் ஞாயிறு- திருப்பலி முன்னுரை: 18.04.2021

பாஸ்கா காலம் 4ஆம் ஞாயிறு (திப 4:8-12, 1 யோவா 3:1-2, யோவா 10:11-18)

திருப்பலி முன்னுரை: கிறிஸ்துவில் பேரன்புக்குரியவர்களே! மீட்பின் வரலாறு முழுவதும் நல்ல ஆயன்-ஆடுகள், உவமை அதிகமாகக் கையாளப்படுகின்றது. Read More

photography

பாஸ்கா காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு (18.04.2021) -திருப்பலி முன்னுரை 11.04.2021

 

பாஸ்கா காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு  திப 3: 13-15, 17-19, 1யோவா 2: 1-5, லூக் 24: 35-48

திருப்பலி முன்னுரை இறையேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, பாஸ்கா காலம் மூன்றாம் Read More

photography

குருத்து ஞாயிறு - 21.03.2021

குருத்து ஞாயிறு

(எசா 50:4-7, பிலி 2:6-11, மாற் 14:1-15:47)

அருள்பணி. குருசு கார்மல் சி.ஏ.

 

தொடக்க முன்னுரை

இறை இயேசுவில் இனியவர்களே! குருத்து ஞாயிற்றைக் கொண்டாடுகின்ற இப்புனிதமிகு நாளே, திருப்பாடுகளின் ஞாயிறு Read More

ஒருமைப்பாடு எனும் நற்பண்பு

ஒருமைப்பாடு எனும் நற்பண்பு ஜூலை மாத கோடை விடுமுறைக்குப்பின், ஆகஸ்ட் மாதத்தில் தன் புதன் மறைக் கல்வியுரையில், தற்போதைய கொள்ளை நோய், இவ்வுலகில் ஏற்படுத்தி வரும் மாற்றங்கள் குறித்து Read More