ஞாயிறு மறையுரைகள்

photography

சடங்குகள், சம்பிரதாயங்கள்

மறையுரை: 29.08.2021

சடங்குகள், சம்பிரதாயங்கள்

ஒவ்வொரு இனத்திலும் மதத்திலும் சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள், மரபுகள், பழக்கவழக்கங்கள், பண்பாடுகள் நிறைந்துள்ளன. பலமரபுகள் ஒரு வரலாற்றுப் பின்புலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தை Read More

photography

சடங்குகள், சம்பிரதாயங்கள்

மறையுரை: 29.08.2021

சடங்குகள், சம்பிரதாயங்கள்

ஒவ்வொரு இனத்திலும் மதத்திலும் சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள், மரபுகள், பழக்கவழக்கங்கள், பண்பாடுகள் நிறைந்துள்ளன. பலமரபுகள் ஒரு வரலாற்றுப் பின்புலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தை Read More

photography

பொதுக்காலம் 22 ஆம் ஞாயிறு (இச 4:1-2,6-8, யாக் 1:17-18,21-22,27, மாற் 7:1-8,14-15,21-23)

 

பொதுக்காலம் 22 ஆம் ஞாயிறு

(இச 4:1-2,6-8, யாக் 1:17-18,21-22,27, மாற் 7:1-8,14-15,21-23)

அருள்பணி. P ஜான் பால்

திருப்பலி முன்னுரை

நாமே உன்கடவுள், Read More

photography

பொதுக்காலம் 21ஆம் ஞாயிறு (யோசு 24:1-2,15-18, எபே 5:21-32, யோவா 6:60-69) - மறையுரை:

மறையுரை:

பொதுக்காலம் 21ஆம் ஞாயிறு

(யோசு 24:1-2,15-18, எபே 5:21-32, யோவா 6:60-69)

வாழ்வு தரும் வார்த்தைகள்

ஆற்றல்மிக்க வார்த்தைகள்

மனிதசொற்களுக்கும் ஆற்றல் அதிகம். Read More

photography

பொதுக்காலம் 21ஆம் ஞாயிறு

பொதுக்காலம் 21ஆம் ஞாயிறு

யோசு 24:1-2 15-17, 18, எபே 5:21-32)

திருப்பலி முன்னுரை                                                            அருள்பணி. ஞ ஜான் பால்

“ஆண்டவரே நாங்கள் யாரிடம் Read More

பொதுக்காலம் 23ஆம் ஞாயிறு

மறையுரை: 05.09.2021

பொதுக்காலம் 23ஆம் ஞாயிறு

(எசா 35:4-7, யாக் 2:1-5, மாற் 7:31-37)

அருள்முனைவர் ஆ. ஆரோக்கியராஜ், OFM, CAP.

இயேசு - நடமாடும் Read More

உயிர்ப்பு 6ஆம் வாரம் - 09.05.2021

உயிர்ப்பு 6ஆம் வாரம் (திப 10:25-26, 34-35,44-48, 1 யோவா 4:7-10, யோவா 15:9-17)  -அருள்முனைவர் ஆ. ஆரோக்கியராஜ், OFM. Cap. அப்பழுக்கற்ற கடவுளன்பு கடவுளின் அன்புக்கு எல்லை இல்லை. அதற்கு Read More

பாஸ்கா காலம் 5ஆம் ஞாயிறு (திப 9:26-31, 1 யோவா 3:18-24, யோவா 15:1-8) - 02.05.2021

பாஸ்கா காலம் 5ஆம் ஞாயிறு (திப 9:26-31, 1 யோவா 3:18-24, யோவா 15:1-8) கொடியோடு இணைய மறுக்கும் கிளைகள் இன்றைய சமுதாயத்தை வாட்டிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு தீக்குணம் அளவுகடந்த தனிமனித Read More

நல்லாயன் ஞாயிறு-  இறையழைத்தல் ஞாயிறு - 25.04.2021

பாஸ்கா காலம் 4ஆம் ஞாயிறு (திப 4:8-12, 1 யோவா 3:1-2, யோவா 10:11-18) நல்லாயன் ஞாயிறு-  இறையழைத்தல் ஞாயிறு கடவுள் என்னும் நல்லாயன் இது நல்லாயன் ஞாயிறு. விவிலியத்தில் காணப்படும் மிகச்சிறந்த உருவகம் Read More