ஞாயிறு மறையுரைகள்

எம்மாவுஸ் சம்பவம் எடுத்துரைக்கும் உயிர்த்த இயேசுவின் பரிமாணங்கள்.

திப 2:14 22-28 1 பேது 1:17-21 லூக் 24:13-35

உயிர்ப்பு அனுபவம் உயிர்த்தபின் பூமியில் நாற்பது நாள்கள் வாழ்ந்த இயேசு தமது மாட்சியடைந்த உடலின் சில பரிமாணங்களைத் தெளிவாக்குகின்றார். Read More