ஞாயிறு மறையுரைகள்

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 4 ஆம் ஞாயிறு (எரே 1:4-5,17-19, கொரி 12:31-13:13, லூக் 4:21-30)

எதிராளியாய்

கறுப்பின அடிமை ஒருவரின் பேரனான ஜெஸ்ஸி ஓவன்ஸ் 1936 ஆம் ஆண்டு, நாசி ஜெர்மனி நகர் பெர்லினில் நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் நான்கு தங்கப் பதக்கங்கள் வென்றவர். Read More

photography

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 4 ஆம் ஞாயிறு   (எரே 1:4-5,17-19, கொரி 12:31-13:13, லூக் 4:21-30)

திருப்பலி முன்னுரை

மனித குலத்தின் மீது கொண்ட  அன்பின் காரணமாகவே தந்தையாம் இறைவன் தம் ஒரே பேறான மகனை உலகிற்கு அனுப்பினார். ஆனால், அன்பு செய்ய வந்த கடவுளின் Read More

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 3 ஆம் ஞாயிறு

அறியாமையிலிருந்து விடுதலை

2020 ஆம் ஆண்டு முதல், ஆண்டின் பொதுக்காலம் 3 ஆம் ஞாயிற்றை ‘இறைவார்த்தை ஞாயிறு’ எனக் கொண்டாடுமாறு, நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் ‘அப்பெர்யுய்த் இல்லிஸ்’ Read More

photography

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 3 ஆம் ஞாயிறு

திருப்பலி முன்னுரை

பொதுக்காலத்தின் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையின் இறைவார்த்தை வழிபாடானது நாம் அனைவரும் ஒரே கடவுளின் பிள்ளைகள் என்றும், அந்த ஒரே கடவுள், நம் அனைவருக்குமான கடவுள் என்பதை உணர்ந்து Read More

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 2 ஆம் ஞாயிறு    

தீர்ந்தது நிறைந்தது!

பழைய பொருள்கள் விற்கும் ஒரு கடையில் வயலின் ஒன்று பல நாள்களாக விற்காமல் கிடந்தது. விலையைக் குறைத்தாலும் யாரும் வாங்கவில்லை. ‘இதை வைத்து அடுப்பெரிக்கக்கூட முடியாது’ Read More

photography

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 2 ஆம் ஞாயிறு    

திருப்பலி முன்னுரை:

வெறுமையிலிருந்து இறைவன் இவ்வுலகை உருவாக்கினார் (தொநூ 1:2). அப்படி வெறுமையிலிருந்து உலகை உண்டாக்கக்கூடிய ஆற்றல் கொண்ட இறைவனுக்கு, தாகத்தால் தவித்த இஸ்ரயேல் மக்களுக்கு தண்ணீர் வழங்க Read More

ஆண்டவரின் திருமுழுக்குப்  பெருவிழா

அவரது குரல்!

இன்று ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு விழாவைக் கொண்டாடுகின்றோம். இந்த விழாவின் பின்புலத்தில் நமக்கு இயல்பாக  மூன்று கேள்விகள்  எழுவதுண்டு:  (அ) இயேசுவே வயது வந்த பின்னர் தான்  Read More

photography

ஆண்டவரின்  திருமுழுக்குப் பெருவிழா

திருப்பலி முன்னுரை:

இன்று நாம் ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு பெருவிழாவினை கொண்டாடுகின்றோம். திருமுழுக்கு என்னும் திருவருட்சாதனம் மற்ற திருவருட்சாதனங்களைப் பெறுவதற்கு ஒரு நுழைவாயிலாக இருக்கின்றது. நமது ஜென்மபாவம் திருமுழுக்கினால் கழுவப்பட்டு, Read More

திருக்குடும்பத் திருவிழா 1 சாமு 1 : 20-22, 24-28, 1 யோவா 3 : 1-2, 21-24, லூக் 2 : 41-52

இறைவனில் உறையும் குடும்பம்

‘குடும்பங்களை மனிதர்கள் உருவாக்கலாம். ஆனால், திருக்குடும்பத்தை  இறைவனே  உருவாக்குகின்றார்’ என்பது நம் வாழ்வியல் அனுபவமாக இருக்கலாம். இந்த ஆண்டு நாம் கொண்டாடும் திருக்குடும்பத் திருவிழா Read More